مرتب‌سازیگروه گسست دیفی ‌ـ هلمن
gap Diffie-Hellman group, GDH

گروههرگاه که مسئلۀ تصمیم دیفی ـ هلمن روی آن در زمان چندجمله‌ای حل‌پذیر باشد، اما احتمال وجود یک الگوریتم/ خوارزمی احتمـالاتی بـرای حـل مسئلۀ محاسبـاتی دیفی ـ هلمن بر روی آن گروه در زمان چند جمله‌ای ناچیز باشد