مرتب‌سازیکشف دانش در دادگان
knowledge discovery in databases

فرایند شناسایی ساختارهای قابل‌درک و مفید و تازه و معتبر در داده‏ها اختـ . ک.د.د KDD