مرتب‌سازیمیدان زمین‌مغناطیس
geomagnetic field

دوقطبی مغناطیسی در سطح زمین، ناشی از اثرات زمین‌شناختی داخل زمین، که قطب جنوب آن نزدیک قطب شمال جغرافیایی زمین است متـ . میدان مغناطیسی زمین earth magnetic field