مرتب‌سازینظریۀ طول آمیختگی
mixing length theory

روشی برای توصیف حرکت گونه‌های ردّی (trace species) در مقیاس تلاطمی یا زیرشبکه‌ای متـ . نظریۀ k وk theory