مرتب‌سازیالکلی‌های گمنام
alcoholics anonymous

گروهی خودیار متشکل از مصرف‌کنندگان الکل که با برنامه‌ای دوازده‌قدمی درمان می‌شوند اختـ . الگم AA