مرتب‌سازیایستا کردن قاب تصویر
freeze frame 1, hold frame, still frame, freezing 2

چاپ مکرر یک قاب تصویر برای ‌به دست آوردن نما یا تصویر ثابت و بی‌حرکت متـ . ایستا کردن قاب، قاب‌ایستانی