مرتب‌سازیمنطقۀ حارّه
tropics 2

آن بخش از زمین که آب‌وهوا یا اقلیم گرم و مرطوب دارد متـ . حارّه