مرتب‌سازیبزرگ‌سرخرگ
aorta

سرخرگ بزرگی که به بطن چپ قلب متصل است و خون تصفیه‌شده را به تمام بدن می‌رساند متـ . آئورت