مرتب‌سازیساچمه‏زنی
shot blasting

پاشیدن ذرات ساچمۀ ریز تحت فشار هوا با افشانه بر روی فلز، برای تمیز کردن و زدودن پوسته و زنگ متـ . ساچمه‌پاشی