مرتب‌سازیخدمات ابری سخت‌افزار
hardware as a service

ارائۀ خدمات اشتراک سخت‌افزار به کاربر اَبر اختـ . خاسا