مرتب‌سازیصافش دومرحله‌ای متناوب
alternating double filtration

فرایند تصفیۀ فاضلاب ازطریق صافش زیستی در دو مرحله با ته‌نشینی میانی اختـ . صادم ADF 2