مرتب‌سازیفرسایش آبکَندی
gully erosion

فرسایشی که براثر حرکت سریع آب، تنگه‏های عمیقی در سطح زمین به وجود می‌آورد متـ . آبکَندی‌شدگی gullying