مرتب‌سازیخطوط حامل
staff 2, stave

پنج خط افقی و موازی با فواصل معین که نت‌ها را بر رو یا در میان آنها می‌نویسند و از هم تشخیص می‌دهند متـ . حامل 2