مرتب‌سازیکارساز دادگان
database server

رایانه‏ای کارساز که به امور مربوط به ارتباط مداوم با دیسک یا نوارخانۀ داده‏ها می‏پردازد متـ . کارداد