مرتب‌سازیدُم افقی
horizontal stabiliser, horizontal tail, stabiliser

ماهیواری کم‌وبیش افقی در دُم هواگَرد برای تأمین پایداری طولی متـ . دُم tailplane