مرتب‌سازیمنحنی بتا
Beta curve, pulse curve, B factor curve

نوعی منحنی که در تفسیر داده‌های قطبش القایی به کار می‌رود