مرتب‌سازیسبک‌سازبَر واسطه
feeder for lighter aboard ship, feeder LASH

نوعی سبک‌سازبَر که جمع‌آوری و توزیع سبک‌سازهای سبک‌سازبَر به‌کمک آن انجام می‌شود اختـ . سابو FLASH