مرتب‌سازیحفاظت فرماندهی و نظارت
command and control protection

شاخۀ پدافندی جنگ فرماندهی و نظارت با هدف کاهش کارایی و انهدام توانمندی‌های فرماندهی و نظارت دشمن بر نیروهای خودی اختـ . حفاظت فون C2protection