مرتب‌سازیعایق‏کاری
isolation 4 (fr.)

عمل پوشاندن محلی مانند بام و استخر، با پوشش خاص برای جلوگیری از نفوذ آب متـ . عایق‏بندی