مرتب‌سازیسامانۀ فرماندهی و نظارت جهانی
global command and control system

سامانۀ فرماندهی و نظارت قابل‌‌اعزام که نیروهای خودی را در عملیات مشترک و چندملیتی در سراسر گسترۀ عملیات نظامی با به‌کارگیری سامانه‌های ارتباطی سازگار و تعامل‌پذیر و یکپارچه پشتیبانی می‌کند اختـ . سافون جهانی GCCS