مرتب‌سازی



گشتار طبیعی
natural transformation, n-transformation

تغییراتی که در نتیجۀ پدیده‌های طبیعی در مواد باستان‌شناختی، پس از نهشته شدن، به وجود می‌آیند