مرتب‌سازیربایش مولکولی
molecular attraction

نیرویی که در جهت کاهش فاصلۀ میان مولکول‌ها عمل می‌کند متـ . جاذبۀ مولکولی