مرتب‌سازیدسترسی همه‌جاگاه
ubiquitous access

دسترسی به اطلاعات در هر جا و در هر زمان با انواع افزاره‌ها اختـ . همادسترسی U-access