مرتب‌سازیساختار ریزِ هزینه
cost breakdown structure

فهرست اجزای هزینه‌های پروژه در ساختاری سلسله‌مراتبی که چگونگی تخصیص منابع بودجۀ پروژه را به اجزای ساختار ریز کار نشان می‌دهد اختـ . ساره CBS