مرتب‌سازیاقلیم
climate

مجموعۀ شرایط جوّی و هواشناختی خاص یک منطقۀ کرۀ زمین متـ . آب‌وهوا