مرتب‌سازییاخته‌سنج شارشی
flow cytometer

وسیله‌ای برای یاخته‌سنجی شارشی متـ . یاخته‌شمار شارشی