مرتب‌سازیمیدان گرانی
gravity field, gravitational field 2

میدان ربایش گرانشی در سطح یک سیّاره یا دیگر اجسام آسمانی متـ . میدان گرانی زمین Earth’s gravity field