مرتب‌سازیمدت گرمامیری
thermal death time, TDT

مدت‌زمان لازم برای از کار افتادن یک عامل فعال موجود در غذا در دمای مشخص، معمولاً 121 درجۀ سلسیوس متـ . عدد اف F-value