مرتب‌سازیبافۀ برق قطار
electric trainline

بافه‌ای سراسری بین واگن‌ها که با اتصالات الکتریکی، توان برق یا نشانک فرمان را از واگنی به واگن دیگر منتقل می‌کند متـ . کابل برق ‌قطار