مرتب‌سازیغلظت الکل خون
blood alcohol concentration

مقدار الکل موجود در حجم معینی از خون اختـ . خون‌کل BAC متـ . سطح الکل خون blood alcohol level, BAL