مرتب‌سازیسامانۀ پرداخت الکترونیکی
electronic payment system, e-payment system

هریک از سامانه‌هایی که امکان انتقال الکترونیکی وجوه و منابع مالی را از پرداخت‌کننده به دریافت‌کننده فراهم می‌آورند اختـ . ساپا