مرتب‌سازیبافۀ پشتیبان
back guy

یکی از چند بافۀ پشت دکل، واقع در مقابل بافۀ اصلی یا سیم‌نقاله، که در مقابل تنش‌های وارده مقاومت می‌کند متـ . کابل پشتیبان