مرتب‌سازینسیم تند
strong breeze

بادی با سرعت 22 تا 27 گره در مقیاس باد بوفورت متـ . عدد بوفورت 6 Beaufort number 6