مرتب‌سازیعدد سقوط
falling number

شاخصی برای تعیین فعالیت آلفاآمیلازی آرد غلات متـ . عدد آمیلازی