مرتب‌سازیمرکز مدیریت هوایی راهکنشی
tactical air direction centre

تأسیسات عملیات هوایی تحت واپایش فراگیر مرکز واپایش هوایی راهکنشی مَه‌راه یا مرکز فرماندهی هوایی راهکنشی که ازطریق هواگرد و ارائۀ خدمات اخطار هوایی، عملیات هوایی راهکنشی در یک منطقۀ مشخص را هدایت می‌کند اختـ . مَه‌راه TADC