مرتب‌سازیدانشنامه‏ای
encyclopedic

مربوط به دانشنامه/ دائره‏المعارف متـ . دائره‏المعارفی