مرتب‌سازیتصحیح کشند
tidal correction

تصحیح اندازه‌گیری‌های گرانی برای جبران اثرهای ماه و خورشید یا همان کشند زمین متـ . تصحیح کشند زمین Earth-tide correction