مرتب‌سازیبزرگ‏سرخرگی
aortic

مربوط به بزرگ‏سرخرگ/ آئورت متـ . آئورتی