مرتب‌سازیبافۀ فرست‌گیر
transceiver cable

بافه/ کابلی که فرست‌گیر را به مسیر انتقال مخابراتی وصل می‌کند متـ . کابل فرست‌گیر