مرتب‌سازیحد سرچری
browse line, browsing level, high line

در یک تودۀ جنگلی با پوشش گیاهان چوبی، خط یا حدّی که چرندگان از برگ‌ها و سرشاخه‌های پایین‌تر از آن تغذیه می‌کنند متـ . حد چرا grazing line