مرتب‌سازیخدمات ردگیری از طرف مشتری
customer-originated trace

نوعی خدمات سفارشی تماس که به مشترک امکان می‌دهد آخرین تماس دریافتی را ردگیری و از این طریق مزاحم‌ تلفنی را شناسایی کند متـ . خدمات ردگیری تماس call trace