مرتب‌سازیواپایشگر رقمی‌ـ‌ الکترونیکی تمام‌اختیار
full-authority digital electronic control, full-authority digital engine control

دستگاه تنظیم الکترونیکی سوخت در موتورهای توربین گازی که سوخت ورودی به موتور را در کل سامانۀ عملکرد موتور تنظیم می‌کند و سلامت موتور و مؤلفه‌های عملیاتی حیاتی آن را نیز پایش می‌کند اختـ . فاتا 1 FADEC