مرتب‌سازیبافۀ برگشت
haulback, haulback line

بافه‌ای که در حمل‌ونقل بافه‌ای برای بازگرداندن بافۀ اصلی و متعلقات آن به نقطۀ موردنظر به کار می‌رود متـ . کابل برگشت