مرتب‌سازیزمان کاهش دهکی
decimal reduction time

مدت‌زمان مورد نیاز در فرایند حرارتی برای کاهش تعداد ریزاندامگان‌های غذا به یک‌دهم میزان اولیه متـ . عدد دِ D-value