مرتب‌سازیمادۀ حجم‏افزا 2
bulking agent 2

مادۀ غیرمغذی که برای افزایش حجم به مواد غذایی افزوده می‏شود متـ . حجم‏افزا 2