مرتب‌سازیمراقبت‌های بهداشتی همه‌جاگاه
ubiquitous healthcare

بهبود یا حفظ سطح بهداشت با در دسترس قرار دادن شمار فراوانی از افزاره‌ها و خدمات پزشکی و درمانی در محیط به‌طوری‌که از دید بیمار پنهان باشند اختـ . همابهداشت U-healthcare