مرتب‌سازیژرفای شکنا
breaker depth, breaking depth

ژرفای آب ساکن (stillwater) در نقطه‌ای که در آن موج در هم می‌شکند متـ . ژرفای موج شکنا