مرتب‌سازیجانان‌برشتی
toast rack

وسیله‌ای برای نگهداری و عرضة قطعات نان برشته‌شده متـ . جابرشتی