مرتب‌سازیربایش مویینگی
capillary attraction

نیروی چسبندگی بین جسم جامد و مایع در لولۀ مویین متـ . جاذبۀ مویینگی