مرتب‌سازیسرعت امن برخاست
take-off safety speed, V2

سرعتی که در آن با وجود از کار افتادن یک موتور، امکان اوج‏گیری همچنان وجود دارد اختـ . ساب 2